سفر به ناخودآگاه

برای عزیزان حاضر در وبینار فرمول طلایی توانگری و معجزه

سفر به ناخودآگاه

برای عزیزان حاضر در وبینار فرمول طلایی توانگری و معجزه

سپاسگزارم که در این وبینار و در سفر به ناخودآگاه همراه من بودید.

لطفن آنچه را که در این سفر دیدید یا حس کردید بدون تغییر و کم و کاست در فرم زیر وارد کنید تا تفسیر دقیقی از ناخودآگاه و باورهای فعلیتان برایتان ارسال کنم.

درخواست وقت مشاوره

یه لحظه فکر کن… حس کن… در تخیلت ببین… که فقط چند قدم با یه زندگی زیبا و لذت بخش فاصله داری.. از رها شدن از ترسهات.. از نشدنهای مکرر.. از ناراحتی های بی دلیل.. از ناامیدیها و نارضایتیها… چقدر برای خودت و زندگیت ارزش قائلی؟

7 + 6 =

درخواست وقت مشاوره

یه لحظه فکر کن… حس کن… در تخیلت ببین… که فقط چند قدم با یه زندگی زیبا و لذت بخش فاصله داری.. از رها شدن از ترسهات.. از نشدنهای مکرر.. از ناراحتی های بی دلیل.. از ناامیدیها و نارضایتیها… چقدر برای خودت و زندگیت ارزش قائلی؟

6 + 4 =

Our time: 7:20pm UTC

Book a free session with me

Let's find the missing PEACE! A free 30 min session and see how that can help you...

You're brave and that's all matters.. I'll contact you soon!

Pin It on Pinterest

Share This